REGULAMIN ZAKUPU SZKOLEŃ W RAMACH E-LEARNINGU www.motodoradca.tv

§ 1

Informacje wstępne, przedmiot Umowy dane kontaktowe Sprzedawcy

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupu szkoleń w ramach e-learningu poprzez stronę internetową www.motodoradca.tv. Na mocy zawartej umowy Kupujący uzyskuje dostęp do Szkolenia w formie online. Poprzez dostęp do Szkolenia rozumie się  otrzymanie specjalnego, prywatnego linku dostępowego do platformy Youtube dla Kupującego.

§ 2

Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Organizator Szkolenia – MOTO DORADCA Waldemar Florkowski., adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Usługowa 1F, 98-355 Działoszyn, NIP: 732-196-66-26, REGON: 360690388,  dane kontaktowe: adres e-mail akademia @ motodoradca.tv

3. Kupujący  –  przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, bądź osoba indywidualna nie prowadząca działalności gospodarczej.

4. Uczestnik Szkolenia – osoba uczestnicząca w szkoleniu, np. Kupujący lub pracownik Kupującego.

5. Dane – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

6. Szkolenie – jedno ze szkoleń, kursów e-learningowych, do których zakup dostępu oferowany jest na Stronie Internetowej.

7. Strona Internetowa – strona internetowa www.motodoradca.tv.

8. Umowa – zakup dostępu do Szkolenia.

9. Strona – tu: strona Umowy, czyli Organizator Szkolenia i Kupujący.

10. Dane płatnika –  podaje dane płatnika oraz adres, na jaki ma być wystawiona faktura, bądź w przypadku szkolenia z przygotowania do sprzedaży samochodów wystawiony certyfikat.

11. Certyfikat – potwierdzenie udziału w szkoleniu przygotowania do pracy w salonie samochodowym, wysyłane do kupującego w terminie do 14 dni, po dokonaniu zakupu, wystawiany na indywidualne dane nie posiadający mocy prawnej, a potwierdzającą udział w przebytym szkoleniu.

12. Zakup szkolenia wiąże się z akceptacją Regulaminu.

§ 3

Warunki techniczne

1. Do korzystania z treści szkolenia niezbędny jest komputer oraz stały dostęp do Internetu.

2. Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.

3. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania kursów e-learningowych wymagane jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerze osobistym w postaci:

a) Adobe Flash Player

b) włączonymi obsługą JavaScript i plików Cookies.

§ 4

Zamówienie i zakup Szkolenia

1. Umowa zawierana jest między Kupującym a Organizatorem Szkolenia.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący musi:

a) dokonać wyboru sposobu płatności spośród narzędzi płatniczych dostępnych na Stronie Internetowej – Przelewy24,

b) opłacić Szkolenie.

3. Wszystkie ceny Szkoleń podane na Stronie Internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).

4. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorowi Szkolenia oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

5. Płatności można dokonać za pomocą narzędzi płatniczych dostępnych na Stronie Internetowej – Płatności24.

6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma potwierdzenie zamówienia (moment zawarcia Umowy) droga mailową na wskazany przez siebie adres e-mail z informacją o wyborze Szkolenia.

7. Realizacja zamówienia może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez Organizatora Szkolenia potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty przez operatora płatności, potwierdzenie to wysyłane jest również do Kupującego.

8. Przez realizację zamówienia rozumie się włączenie dostępu do wykupionego Szkolenia.

9. W przypadku dokonania przez Kupującego zakupu Szkolenia z oznaczeniem dnia i godzin, w których ma się ono odbyć (tzw. „Szkolenie na żywo” prowadzone przez Organizatora szkoleń lub przez jego pracowników), Kupującemu zostanie włączony dostęp do wykupionego Szkolenia co najmniej 30 minut przed oznaczonym czasem.

11. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich  jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda  uprawnia  Sprzedającego również do wystawiania i  przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.

§ 5

Reklamacje

1. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Organizatora Szkolenia należy zgłaszać, na adres e-mail: akademia @ motodoradca.tv .

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Kupującego;

b) określenie przedmiotu reklamacji;

c) tytuł Szkolenia i identyfikator transakcji płatniczej;

d) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;

e) datę zawarcia Umowy;

f) określenie żądania wysuwanego w związku z reklamacją.

3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, Organizator Szkolenia, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Kupującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

§ 6

Dane osobowe

1. Składając zamówienie Kupujący oraz Uczestnik Szkolenia wyrażają zgodę na umieszczenie swoich Danych w bazie Organizatora Szkolenia oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Szkolenia. Podanie Danych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Organizatora.

2. Administratorem Danych jest Organizator Szkolenia .

3. Dane są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Kupujący mają prawo wglądu do swoich Danych oraz ich poprawiania.

5. Wszelkie kwestie szczegółowe odnośnie ochrony danych osobowych, sposobu ich przetwarzania oraz polityka plików cookies zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

§ 7

Ochrona prawnoautorska

Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Kupującym przez Organizatora Szkoleń są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców, są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora Szkoleń.

§ 8

Odpowiedzialność

1. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Organizatora Szkolenia.

2. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego lub inne osoby.

3. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.

4. Niezależnie od powyższego, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo polskie, Organizator Szkolenia w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Kupujących oraz innych osób, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze Szkolenia, nawet jeśli Organizator Szkolenia został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia.

5. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Uczestnika Szkolenia w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Kupującego lub Uczestnika Szkolenia przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

§ 9

Rozwiązanie Umowy

Umowa rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki Szkolenie został udostępnione Kupującemu przez Organizatora Szkolenia.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Kupującego obowiązuje przy wykonywaniu Umowy zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Kupujący ma prawo do usunięcia utworzonego dla niego konta w każdym czasie. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Organizatora Szkolenia.

4. Szkolenia prezentowane na Stronie Internetowej www.motodoradca.tv nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora Szkolenia.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2017 r.

8. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wejścia w życie tych zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Shopping Cart