regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez MOTO DORADCA (zwanym dalej Usługodawcą) świadczonych w postaci szkoleń stacjonarnych oraz za pośrednictwem serwisu internetowego wwwmotodoradca.tv, zwanego dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Uczestników szkoleń.

2. Uczestnikami szkoleń (zwanymi dalej Usługobiorcami) mogą być wszyscy zainteresowani, po spełnieniu warunków uczestnictwa, określonych na stronie Serwisu.

3. Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem, co potwierdzają przed zakupieniem usługi.

4. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia zapoznanie się z nim, jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy. 
5. Usługobiorca ma obowiązek zapewnienia, aby wskazany przez niego Uczestnik szkolenia zapoznał się z Regulaminem i przestrzegał jego postanowień.
6. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

§ 2
Definicje użyte w Regulaminie

1. Usługodawca – MOTO DORADCA z siedzibą w Zgierzu, 95-100, ul. Chemików 7/16 zarejestrowaną pod numerem NIP : 732-196-66-26 i REGON 360690388, wskazana przez MOTO DORADCA, strona internetowa www.motodoradca.tv, e-mail: akademia@motodoradca.tv
2. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera z Usługodawcą umowę na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Uczestnik szkolenia – Usługobiorca, będący osobą fizyczną, zawierający umowę o świadczenie Usługi szkolenia, lub osoba fizyczna wskazana przez Usługobiorcę jako osoba, na rzecz której jest zawarta umowa o Usługę szkolenia.
4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.
5. Usługi szkolenia – Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, pkt 2 Regulaminu.
6. Usługi elektroniczne – Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.
7.Serwis – serwis internetowy umieszczony pod adresem www.motodoradca.tv.

§ 3
Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

1. Usługodawca świadczy:
1) Usługi szkolenia, polegające na możliwości uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, kursach i seminariach (zwanych dalej „szkoleniami stacjonarnymi”), organizowanych w siedzibie Usługodawcy lub innym wskazanym miejscu, w terminach określonych przez Usługodawcę;
2) Usługi elektroniczne, w szczególności możliwość uczestnictwa w szkoleniach online (prowadzonych za pośrednictwem sieci Internet).
2. Korzystanie z niektórych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje usług wymagających zarejestrowania.
3. Oferta świadczenia usług elektronicznych jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług elektronicznych, z zastrzeżeniem zachowania praw usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usług elektronicznych.
4. Oferta świadczenia usług elektronicznych i szkoleń może być rozszerzona w porozumieniu z Usługobiorcami.

§ 4
Zawarcie umowy o świadczenie usług

1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego formularza w postaci elektronicznej w sposób podany w Serwisie.
2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego następuje w momencie wpłynięcia do Usługodawcy prawidłowo wypełnionego formularza.
3. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych w formie świadczenia usługi szkolenia online następuje w momencie otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia zakupu wybranego lub wybranych szkoleń i uregulowania należności za wybraną usługę.

§ 5
Zakres usługi szkolenia stacjonarnego

1. Przedmiotem umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego jest umożliwienie uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Usługodawcę.
2. Usługodawca zastrzega, że niektóre szkolenia stacjonarne mogą odbyć się wyłącznie w razie zgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników szkolenia, wymaganej do ich przeprowadzenia.
3. Usługodawca ogłasza na stronach Serwisu dane dotyczące przedmiotu, terminu, miejsca, programu i ceny szkolenia stacjonarnego.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów szkoleń stacjonarnych z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku Usługobiorcy nie przysługuje prawo do żądania jakiegokolwiek odszkodowania od Usługodawcy.
5. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności za szkolenie stacjonarne w terminie określonym na stronie Serwisu. 
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty należące do Usługobiorców, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkoleń stacjonarnych.
7. Uczestnictwo w szkoleniach stacjonarnych jest równoznaczne z obowiązkiem przestrzegania przepisów porządkowych mających zastosowanie na terenie obiektów, w których odbywają się szkolenia stacjonarne.

8. Uczestnictwo w niektórych szkoleniach stacjonarnych organizowanych przez Usługodawcę jest nieodpłatne. Informacje o tych Szkoleniach Usługodawca zamieszcza na stronach Serwisu.

§ 6
Zakres usługi szkolenie online

1. Przedmiotem umowy o świadczenie usługi szkolenia online jest udostępnienie Usługobiorcy materiałów szkoleniowych przewidzianych dla wybranego szkolenia za pośrednictwem sieci Internet na wybrany przez Usługobiorcę z oferty Usługodawcy temat.
3.Udostępnienie części materiału szkoleniowego może nastąpić bez możliwości utrwalenia go na dysku Usługobiorcy.
4. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni po potwierdzeniu zakupu wybranego lub wybranych szkoleń.
5. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi szkolenia online po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.
6. Udostępnienie materiału szkoleniowego następuje w terminie do 7 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku Usługodawcy na okres wskazany przez Usługodawcę na stronach Serwisu. Po upływie wskazanego okresu dostęp do pliku wygasa.

§ 7
Zasady dokonywania płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę

1. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie, formularzu lub wiadomości e-mail zawierającej informację o sposobie dokonania wpłaty.
2. O ile nie zaznaczono inaczej wpłat należy dokonywać poprzez płatności online.
3. W tytule przelewu za szkolenia online należy podać tytuł zamawianego kursu.
4. W tytule przelewu za szkolenia stacjonarne należy podać imię i nazwisko uczestnika.
5. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności za szkolenie stacjonarne w terminie określonym na stronie Serwisu.
6. Usługobiorca na własny wniosek otrzymuje fakturę za udział w szkoleniu, po wypełnianiu formularza zamieszczonego na stronie Serwisu. Faktura jest do odebrania podczas szkolenia. Istnieje możliwość pobrania faktury proforma przed terminem szkolenia. 
7. Termin płatności na fakturze oznacza datę zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy.

§ 8
Wymagania techniczne korzystania z usług elektronicznych

1. W celu prawidłowego korzystania z usług elektronicznych, Usługobiorcy powinni dysponować:
1) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
2) przeglądarką Internet Explorer wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
3) przeglądarką plików pdf Adobe Reader wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
4) programem do edycji tekstu o funkcjonalności programu MS WordPad albo oprogramowaniem o podobnychlub wyższych parametrach;
2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików cookies.

§ 9
Określenie praw i obowiązków stron

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi szkoleń stacjonarnych i szkoleń online w ramach organizowanych szkoleń.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za usługi odpłatne w terminie i w sposób określony przez Usługodawcę dla danej usługi.
3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę oraz uczestnika szkolenia usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
4. Usługodawca zastrzega, że materiały szkoleniowe zamieszczone w Serwisie, pliki szkoleń i materiały udostępniane Uczestnikom szkolenia podczas szkoleń stacjonarnych i szkoleń online są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca lub Uczestnik szkolenia ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
5. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do pliku szkolenia Usługobiorcy lub uczestnikowi szkolenia, jeśli korzystają oni w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z usługi szkolenia online.
6. Usługobiorca usługi szkolenia stacjonarnego lub szkolenia online, dokonując zgłoszenia lub rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana przez przesyłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
7. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
8. Usługodawca zastrzega, że usługi mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
9. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Regulaminu przez wskazanego przez siebie Uczestnika szkolenia.

10. Usługobiorca oświadcza, iż:

1) w następstwie nieszczęśliwego wypadku podczas szkolenia, nie będzie rościł prawa do odszkodowania od Usługodawcy,

2) w przypadku warunkowego dopuszczenia do szkolenia, bierze pełną odpowiedzialność za niewypełnienie warunków uczestnictwa przed terminem egzaminu. Nie dopuszczenie Usługobiorcy do egzaminu, nie upoważnia do jakichkolwiek roszczeń od Usługodawcy,
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z usług przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
3) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usług.
12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych serwisach niż www.motodoradca.tv, do których linki zawarto w Serwisie.

§ 10
Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy

1. W ramach świadczenia usługi szkolenia stacjonarnego Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi szkolenia stacjonarnego.
2. W ramach świadczenia drogą elektroniczną usługi szkolenia online, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi szkolenia online oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi szkolenia online.
3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Uczestnika szkolenia z usługi w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Uczestnika szkolenia w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
4. Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia, korzystających z Usług szkolenia, w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w powyższym celu.
5. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
1) nazwisko i imiona Uczestnika szkolenia,
2) adres zamieszkania lub pobytu,
3) adres do korespondencji,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.
6. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Uczestnika szkolenia, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
7. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Uczestnika szkolenia z usługi szkolenia online (dane eksploatacyjno-techniczne):
1) oznaczenia identyfikujące Uczestnika szkolenia nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Uczestnik szkolenia,
3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi e-learning,
8. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
9. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników szkolenia. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
10. Uczestnicy szkolenia mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.
11. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Uczestników szkolenia innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe i współorganizatorom szkoleń.

§ 11
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

1. Umowa o świadczenie usługi szkolenia online rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki materiał szkoleniowy został udostępniony Usługobiorcy przez Usługodawcę. 
2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego w szczególności w razie niemożliwości przeprowadzenia szkolenia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym w szczególności nieotrzymania przez Usługodawcę minimalnej liczby zgłoszeń na dane szkolenie,
3. W razie odstąpienia Usługodawcy od umowy o świadczenie usługi szkolenia z powodów wskazanych w § 11 ust. 2 po dokonaniu płatności za szkolenie, Usługodawca może zaproponować Uczestnikowi szkolenia udział w szkoleniu w innym terminie, a jeżeli uczestnik szkolenia nie zaakceptuje nowego terminu szkolenia – zwróci Usługobiorcy pełną opłatę za szkolenie w terminie 14 dni roboczych.
4. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego terminie do 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia (z wyjątkiem sytuacji gdy na stronie serwisu są opisane inne zasady rezygnacji z udziału w szkoleniu). Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail akademia@motodoradca.tv lub listem poleconym (decyduje data nadania listu) na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
5. W razie odstąpienia Usługobiorcy od umowy o świadczenie Usługi szkolenia w terminie krótszym niż określony w § 11 ust. 4, Usługodawcy należy się 50% opłaty za szkolenie. W przypadku nieprzybycia Uczestnika na szkolenie, bez wcześniejszego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Usługodawcy należy się 100% opłaty za szkolenie.
6. Reklamacje usług Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres pocztowy Usługobiorcy.
7. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym
reklamację.
8. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

 

§ 12
Postanowienia końcowe Regulaminu

1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zachowaniem praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi przez Usługodawcę.
2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy, Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w szkoleniach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy MOTO DORADCA.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2017 r.

Back to top