KONKURS MUBI & MOTO DORADCA

Regulamin konkursu

Wideorejestrator MIO 795 dla widzów!

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiotem organizującym konkurs „Wideorejestrator MIO 795 dla widzów!”, zwanym dalej „Konkursem”, jest Waldemar Florkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MOTO DORADCA” ul. Chemików 7/16, 95-100 Zgierz, zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”

2. Nagrodę w Konkursie ufundował Organizator 

4. Czas trwania konkursu to: 13.12.2020 r. – 19.12.2020 r.

5. W konkursie mogą uczestniczyć jedynie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe nie mogą być Uczestnikami Konkursu.

7. Organizacja konkursu odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej pod adresem https://motodoradca.tv

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE i PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór 2 (słownie : dwóch) Zwycięzców przez Organizatora spośród Uczestników, którzy wykonają zadanie konkursowe, określone w punkcie nastepnym,.

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu łącznie następujących czynności:

Wykonanie kalkulacji samochodu na mubi.pl używając adresu: https://mubi.pl/motodoradca

Wpisanie wyników kalkulacji w komentarzu pod tym filmem oraz zasubskrybowanie kanału oraz kreatywnej odpowiedzi na pytanie – „dlaczego lubisz swój samochód?”

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 20.12.2020  – w przypiętym komentarzu pod tym filmem.

III. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie są 2 wideorejestratory MIO 795, zwane w dalszej części Nagrodą.

2. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, celem umożliwienia wysłania nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do zgłoszenia się w sprawie Nagrody w terminie 7 dni od momentu poinformowania o wygranej w Konkursie.

4. Podatek dochodowy z tytułu wygranej w Konkursie zostanie zapłacony przez Organizatora niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu.

5. Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody wskutek odmowy podania lub podania przez Zwycięzcę Konkursu błędnych danych wymienionych w ust. 2 powyżej, wprowadzenia Organizatora przez Zwycięzcę w błąd co do pełnoletniości Zwycięzcy.

6. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

7. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wzięcie udziału w Konkursie przez osobę nieuprawnioną i wynikłe z tego tytułu skutki.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.)2